22 novembre 2012

LES COMISSIONS DE TREBALL DE 2012: “DECLARACIÓ DE VIC” I “VIGATÀ IL·LUSTRE”

La comissió “Declaració de Vic” es va reunir per primera vegada el 8 de juny de 2012 amb l’objectiu de consensuar amb el màxim nombre d’agents socials de la ciutat una declaració pública que pugui esdevenir un referent sobre els drets i els deures dels vigatans i les vigatanes, en la línia de la declaració de Drets Humans i de ciutadania.

Els membres de la comissió van deixar clar que calia que aquest document fos d’utilitat i que el procés s’havia de basar en tres aspectes claus: participació-consens-aplicació. També es van començar a concretar uns eixos centrals que la Comissió, conjuntament amb els tècnics de l’Àrea de Participació de l’Ajuntament, han de començar a treballar. Aquests temes són, en aquest ordre: no discriminació, immigració, pobresa, espais públics i qualitat educativa.

En la segona reunió realitzada el passat 7 de novembre es van presentar diferents propostes encaminades a implicar el major nombre de persones en l’elaboració del document, tot buscant la forma més idònia per tal que la Declaració de Vic pugui ser àmpliament consensuada.

La comissió continua treballant per poder presentar una proposta de treball i del procés participatiu pel proper Consell de Ciutat que es celebrarà el proper 17 de gener de 2013

Per altra banda la Comissió Vigatà Il•lustre va iniciar el seu treball el passat 4 de juny amb l’objectiu de revisar i posar al dia els requisits i criteris pel nomenament de Vigatà Il•lustre. En aquesta reunió es va acordar fer una cerca d’altres reglaments, elaborar un esborrany amb els punts a tenir en compte per al nou reglament i buscar els nomanaments realitzats a Vic fins a data d’avui.

Al pròxim Consell de Ciutat, la comissió presentarà ja una primera propoosta de Reglament d’Honor i Distincions de l’Ajuntament de Vic.