15 abril 2013

El Ple municipal aprova el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Vic elaborat pel grup de Treball del Consell de Ciutat

El Ple municipal, en la sessió del dia 4 de març de 2013, va aprovar inicialment el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Vic.
El reglament queda exposat al públic a l’Àrea de Cultura i Ciutadania, al carrer Torras i Bages, 6, 2a planta, de Vic, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, fins el dia 3 de maig de 2013, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Si passat aquest termini no es presenta cap al•legació, de conformitat amb el que preveu l’article 178.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i altres disposicions concordants, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord.

En cas que no es presenti cap al·legació, el grup de treball de la Declaració de Vic del Consell de Ciutat, es dissoldrà