El Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de la ciutat. La seva
finalitat és assistir i assessorar els poders públics municipals i implicar, de la millor
manera possible, el conjunt d’agents institucionals i individuals de la ciutat. Està
format per 100 representants de diferents àmbits.

Les comissions de treball
Les comissions de treball del Consell de Ciutat sorgeixen arran de les diferents
problemàtiques que es detecten des del Consell. Totes elles són finalistes, i per tant, un cop tractats els aspectes pel qual van ser creades es dissolen.