14 maig 2013

Al·legacions al Reglament d’Honors i Distincions

El passat 3 de maig va finalitzar el termini d’al·legacions al Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Vic elaborat pel grup de treball del Consell de Ciutat encarregat de treballar aquest tema.

S’ha rebut una única al·legació, dins el termini establert i amb les condicions que pertoca. Aquesta, proposa afegir un cinquè punt a l’article 11, que regula qui pot dur a terme la iniciativa d’atorgament de distincions i honors. El punt a afegir seria el següent:

e) El Consell de Ciutat, per acord del seu plenari

Si els membres del Consell assumeixen la proposta, l’al·legació quedarà inclosa en el redactat final que haurà de ser presentat de nou al Ple Municipal per a la seva aprovació definitiva,